Звіт директора школи

Головна » Звіт директора школи   

Завантажити звіт

ЗВІТ

директора школи на загальних зборах  загальноосвітньоїшколи І-ІІ ступенів

№ 4 м.Калинівка Вінницької області Костюк О.П. про свою діяльність на посаді протягом 2020-2021навчального року 

м.Калинівка, 27 серпня 2021 року

Шановні присутні! Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2020/21н.р.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи,Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2020-2021н.р. забезпечені більш широкі можливості для розвитку й творчої самореалізації суб’єктів освітнього процесу, що підтверджується наступними показниками:

 

1.     У 2020-2021 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію ключового методичного питання«Створення сприятливого освітнього середовища для розвитку компетенцій особистості учня на засадах креативної освіти».

2.     Педагогічний колектив успішно реалізовував основні положення Статуту школи

3.     Забезпечена позитивна динаміка рівня навчальних досягнень та рівня розвитку учнів.

4.     Сформована культура управління, що сприяє подальшому розвитку й удосконаленню державно-громадського управління школою (рада школи, педрада, учнівське самоврядування).Метою роботи є створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій. Відповідно до затверджених раніше етапів педагогічний колектив у 2020-2021н.р. працював над V (практичним) етапом реалізації проблеми.На засіданнях шкільних МО, які відбулися у березні 2021 році, проаналізовано шляхи формування життєвих компетентностей учнів та їх підготовки до успіху в сучасних умовах життя. Ефективністьзастосуваннякомпетентнісногопідходу в освітньому процесі продемонструвала педагоги під час обговорення проведених відкритих уроків, обміну досвідом. Зокрема,педагогами початкової школи найбільш результативно впроваджуються компетентність продуктивної творчої діяльності, соціальна,саморозвитку та самоосвіти. Учителями-філологамикомпетентніснийпідхід на уроках, над впровадженнямякого вони працюютьще з осені 2015 року, реалізується через формуваннясоціальної, інформаційної та комптентностісаморозвитку та самоосвіти. Учителі фізико-математичного циклу застосовують інформаційну, компетентність продуктивної творчої діяльності, саморозвитку та самоосвіти. Учителем іноземної мови успішно впроваджуються полікультурна, інформаційна, комунікативна та компетентність продуктивної творчої діяльності. З метою практичної реалізації даної проблеми в освітній процес учителем іноземної мови у листопаді – лютому були проведені відкриті уроки. Завдякиактивізаціїдіяльностішкільних МО у контекстіроботи над проблемою учителями розроблено практичні рекомендації щодовтіленняпедагогічноїтеоріїв живупрактичнудіяльність та впровадженняінноваційнихтехнологій з метою формуванняжиттєвих компетентностей особистості. Зважаючи на головні зміни у новому Законі про освіту, який набув чинності 28 вересня 2018 року, – орієнтація на результат навчання, а не на зміст, а такожвпровадженнякомпетентнісногопідходу та наскрізнихзмістовихліній, перед педагогічнимколективомпосталоактуальнимпитаннязбільшеннякількостідосліджуваних компетентностей: із шести до десяти. З огляду на це в об’єкт педагогічного дослідження були включені математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, підприємливість та фінансова грамотність, екологічна компетентність і здорове життя. Окрім того, уже впроваджувані компетентності отримали відповідно до нового Закону про освіту оновлене формулювання, зокрема, комунікативна компетентність була поділена на дві: вільне володіння державною мовою та здатність спілкування іноземними мовами, інформаційна видозмінена в інформаційно-цифрову компетентність, компетентністьсаморозвитку та самоосвітитрансформувалась в уміннянавчатисявпродовжжиття, полікультурна отрималаназвузагальнокультурнакомпетентність, асоціальнакомпетентність доповнилась громадянською.Забезпеченіумови для безпечногопроведеннянавчально-виховногопроцесу.

5.     За минулий навчальний рік зросла активність учителів, підвищилося прагнення до творчої діяльності.

6.     Упроваджуються в практику роботи школи нові педагогічні технології, особливо успішно вирішено питання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.

7.     Постійно поповнюється та зазнає модифікацій інформаційно-методичне забезпечення школи: розширено можливості використання мережі Інтернет, шкільного сайту .

8.     Школа укомплектована висококваліфікованими педагогічними кадрами, що здатні забезпечувати достатній та високий рівень якості викладання з урахуванням змін, що відбуваються в суспільстві і сфері освіти.

9.     Організований достатній рівень роботи з обдарованими дітьми при забезпеченні необхідною педагогічною й психологічною підтримкою, інформаційним середовищем і навчальним обладнанням.

10.           Школа має позитивний імідж. Позитивну динаміку показують щорічні опитування соціуму, батьків, учнів та випускників школи з питань, що стосуються освітнього закладу.

11.           У межах школи не припиняються пошуки ефективних шляхів у вирішенніосвітянських проблем.

12.           Реалізовується цілісна програма діагностики кожного учня.

13.           Продовжується  багатоаспектна й усебічна діяльність учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей.

14.           Створений освітній простір щколи передбачає широку реалізацію можливостей учнів у різноманітних напрямках.

15.           Здійснюється системний підхід до аналізу й планування роботи школи.

16.           Важливим досягненням педагогічного колективу є той факт, що 100% випускників успішно вступають до навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

17.           Збережені традиції школи, які формують її обличчя. Вони стали невід’ємною частиною виховної роботи, засобом єднання дітей та дорослих.

18.           Широко впроваджується система підтримки учнів, які мають проблеми у навчанні.

19.           Освітній простір школи характеризується інтелектуальним спрямуванням (широке та успішне представлення учнів на предметних олімпіадах , різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах).

20.           Школа є єдиним колективом зі своїм різноманітним культурним життям (екскурсії, відвідування музеїв, театрів, поїздки та походи, які не лише цікаві й пізнавальні, але й допомагають учням краще пізнати один одного, згуртуватися, проявити свої людські якості).

21.           Приміщення школиестетичне, сучасне, тепле, затишне, зручне, комфортне й відповідає  санітарно-гігієнічним нормам.

22.           Сформовано освітнє середовище, що спрямоване на збереження здоров’я.

23.           У колективі створені комфортний психологічний мікроклімат, теплота взаємовідносин, повага гідності кожної дитини. Діє система морального заохочення учнів, морального та матеріального заохочення педагогічних працівників, турбота про їх фізичний стан, здоров’я.

24.           Педагогічний колектив розуміє значимість завдань, які стоять перед сучасною школою й освітою, усвідомлює необхідність нових підходів до навчання в умовах, що постійно змінюються тому на наступний навчальний рік знову ставить перед собою нові завдання.

 

1 .Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти «загальноосвітня школа  І-ІІ ст.№4 » Калинівської міської об’єднаної територіальної громади розташований у 

м. Калинівка  за адресою:  пл.Шкільна ,1, тел. 2-11-92, 2-27-58.

*   Статут затверджено рішенням  9 сесії Калинівської   міської ради від 18.04.2016 р.

*   Ідентифікаційний код: 26286525

На початок навчального року навчалось160 учнів, було укомплектовано 9 класів, середня наповнюваність -17 учнів. У вересні 2020 року було укомплектовано 1 групу продовженого дня, яку відвідували учні 1-2 класів. Вихователі ГПД Недельська О.П. та  Олійник І.О. прагнули врахувати особливості учнівського контенгенту, потреби батьків, реалізувати основні завдання ГПД. Протягом року прибуло 5 учнів, вибуло  - 12 учнів. Аналізуючи рух учнів, приємно відзначити, що причиною переходу до інших навчальних закладів була зміна місця проживання.

 

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1970 році (будівля складається з 1-х поверхів, проектна потужність -200 учнів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно - епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл ДСНС, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи  кабінетів:

-      Української мови та літератури - 1

-     Кабінет математики – 1

-     Кабінет географії, хімії та біології– 1

-     Кабінет інформатики  та фізики  1

-     Кабінет іноземної мови – 1

-     Кабінет трудового навчання – 1

-     Кабінети для учнів початкової школи – 4

- актова зала - 1

Забезпеченість закладу меблями - 60%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є  актова зала, бібліотека, спортивна кімната, спортивний майданчик.

Протягом останніх 5 років (з 2016 по 2021рр.) навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

3. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Калинівської міської ради. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Працівниками бухгалтерії шкіл Калинівської міської ради планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються, своєчасно обрізають дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Взимку школа опалюється альтернативними видами палива ( дрова, вугілля, брикети).

 

3.1 Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

 

за рахунок бюджету та спонсорських коштів

За 2020-2021н.р. у школі багато зроблено з обладнання та оформлення навчальних кабінетів, класних кімнат та коридорів.У школі багато зроблено з покращення матеріально-технічного стану закладу, облаштування комфортного та безпечного освітнього середовища. У грудні 2020 року відкрито нову сучасну шкільну їдальню. У вересні 2020 року відкрито багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям. В актовій залі школи облаштовано  шкільну бібліотеку та відкрито читальний зал для учнів. У приміщенні шкільної їдальні створено кабінет медичної сестри. Зроблено асфальтовану обмостку навколо приміщень школи та їдальні. В усіх класних кімнатах виконано поточний ремонт. Спонсорами із української діаспори у США подаровано 50 сценічних костюмів для дітей. На пришкільній території  посаджено нові дерева, квіти, кущі: 120 саджанців червоної і чорної смородини, 2 кущі троянд, 20 рослин туї, колосовидний бук, пухнастий бузок, гостролистий клен, 10 кущів барбарисів, 20 яблунь, 600 рослин чорнобривців. Площу шкільного стадіону вирівняно грейдером та засіяно газонною травою. На пришкільних ділянках вирощуються картопля, морква, капуста, огірки для потреб шкільної їдальні.

У кабінеті директора та учительській кімнаті виконано якісний поточний ремонт. Оновлено столешні та стільці у кабінеті географії та біології. Придбано нові тюлі та ламбрекени у нову їдальню.

 

 

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

-  потрібно замінити дах у приміщенні школи;

-потрібно замінити на сучасне покриття асфальтовану площадку та алеї біля школи.

-       потребують капітального ремонту спортивна кімната, приміщення для зберігання старих парт .

 

 

4. Кадрове забезпечення навчального закладу:

 

Кадрова політика  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 4 м.Калинівка будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання . Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя - психолога, вчителя - технолога, вчителя дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

На початок 2020-2021 н.р. до роботи приступили 21 педпрацівника, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту

і володіють державною мовою.

У школі працює 21 учитель :

10-вищої категорії,

9-першої категорії,

2-другої категорії,

Звання «старший вчитель»  - 7 вчителів;

* 1 педагог-організатор;

* 1 бібліотекар;

* 1 медична сестра;

* 9 працівників обслуговуючого персоналу

Завдання колективу  ЗОШ І-ІІ ст. №4 м.Калинівки:

*впровадження НУШ( 1-4 клас)

* створення безпечного освітнього середовища;

*  науково-теоретична і загальнокультурна підготовка учнів з предметів державного стандарту;

* створення умов, де кожен реалізує здібності і творчі можливості особистості

 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників ЗОШ №4 проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

В 2020-2021н.р. атестувались  Драло Г.І.( ( підтверджено вищу кат.Та звання «Старший вчитель»), Миколайчук І.М.( підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Старший вчитель»), Власюк В.В.( присвоєно другу категорію)Пасічняк В.В.( присвоєно вищу категорію),

Якість комп'ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

-   формування ключових компетенцій (27%);

-   моніторинг якості освітньої діяльності (23%);

-   впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації школи (20%);

-   самоосвітня діяльність педагога (15%);

-   залучення кадрів до творчої роботи (15%);

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. У 2020 -2021н.р. курсову перепідготовку пройшли всі педагогічні працівники.Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання., он-лайн –курси.

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання та імідж сучасного педагога».

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 8. Усього в закладі 10 комп’ютерів.

Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється вчителем інформатики Ксенич Т.Р.

Згідно з річним планом роботи школи у 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою:  «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання та імідж сучасного педагога»   і     досягли певних результатів на даному етапі, а саме  вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій, на семінарах, педагогічних читаннях ознайомилися з  теоретичними засадами методичної проблеми, вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів школи, району, області з впровадження даної технології.

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

На початку навчального року було видано наказ по школівід07.09.2020 №53 «Про організаціюметодичноїроботи з педагогічними кадрами у 2020 /2021навчальномуроці».

    З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователів груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Використовують інноваційні технології навчання такі вчителі:

-  інтерактивні технології навчання - вчитель української мови та літератури Костюк О.П..;

- інформаційно-комунікативні технології навчання - вчитель української мови та літературиПасічняк В.В., вчителі початкових класів – Драло Г.І., Лівандовська І.П., Костюк Н.О, Зоря Н.Р.;

- технологія критичного мислення - вчитель світової літератури Ящук Л.В.;

- технологія колективного способу  навчання - вчитель математики Ксенич Т.Р..;

- технологія проблемного навчання -  вчитель біології  Ворона Є.І. та вчитель історії Кугай В.С.;

- ігрові  технології навчання - вчителі початкових класів  Драло Г.І., Костюк Н.О.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

    Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання,  доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах,  педагогічних читаннях.
    Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі. У серпні 2017 року було проведено анкетування педагогічних працівників з метою вивчення проблемних питань і якими питання вчителі могли поділитися з колегами. Аналіз анкетування показав, що у вчителів визивають труднощі такі питання:

- впровадження моніторингу в практику роботи та аналіз отриманих результатів;

- використання інтерактивних технологій.

    Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих  звітах за минулий навчальнийрік.

 

 

5. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками: сімейним лікарем-педіатром, медсестрою школи

 Поліщук Я.О.Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2020-2021 н.р. оглянуто 160 учнів – 100%, отримали довідку 086 – 1/0 всі учні школи. Виділена диспансерна група учнів , які мають захворювання:

 

з/п

Захворювання

 

 

1

Порушення опорнорухового апарату

2

 

2

Зір

24

 

3

Слух

2

 

4

Органічні

захворювання органів ЦНС

-

 

5

Функц. захворювання ЦНС

-

 

6

Функц. захворювання серцева

судинної системи

11

 

7

Захворювання органів дихання

1

 

8

Шлунково- кишкового тракту

3

 

9

Печінка

-

 

10

Нирки

1

 

11

Кров

8

 

12

Ендокринна система

3

 

 

 

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних

педіатрів: 2020-2021 н.р.

спецгрупа –2 дитина

звільнені -3

підготовча-13

основна- 146

Рівень захворюваності за І квартал 2020 року складав 124,0 проміллє(12,4%). Зменшилась захворюваність повітряно-крапельними інфекціями.

Контроль роботи харчоблоку - щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2020-2021 н.р.:

Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

Забезпечити 100% надання довідок 086-1/0 на 01.09.2021р.

Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

6. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів.  Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів . Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1—9 кл. охоплені гарячим харчуванням.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно - епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. В початковій школі вартість харчування  ( бюджет - 12 грн.00 коп., батьківські внески – 50 грн.), для учнів 5-9 класів -( бюджет – 0грн.00 коп., батьківські внески – 100 грн.). Діти пільгових категорій ( бюджет 12 грн.).

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

У 2020-2021 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2020-2021 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Завгоспом  школи Жовніренком А.М. були обстежені приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп'ютерного класу, спорткімнати, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2021-20222 навчальний рік плануються заходи:

-       оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

-       проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

-       провести обстеження стану енергогосподарства школи;

-       оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної

безпеки, безпеки дорожнього руху;

-       провести заняття серед педагогічного і технічного колективу н.з. на тему

«Профілактика побутового травматизму»;

-       провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних

приладів;

-       регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед

педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

9. Навчально- виховна робота

У 2020/2021 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

·  в 1 класі – 35 хвилин;

·  в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

·  в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

 

Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Під час карантину вчителі виконували роботу з використанням дистанційних технологій.

Використання веб-ресурсів для дистанційного навчання:

1.     Zoom (zoom.us/download) , Meet— сервіси для проведення відео-конференцій та онлайн-зустрічей, онлайн-уроків, консультацій (використовували усі учителі 1-4 класів та учителі 5-9 класів).

2.     Соціальна мережа Viber, сайт школи (використовували усі учителі школи). Створення вайбер-груп по класах та за предметами. Розробка і розміщення у соціальній мережі Viber завдань, розробок уроків, відео- та аудіосупровід пояснення матеріалу, отримання виконаних завдань від учнів, аналіз і перевірка завдань, виконаних учнями. Через месенджер Viber проводилися індивідуальні консультації для батьків та учнів, інструктажі з БЖД, надсилалися матеріали виховних заходів тощо. 

3.     Онлайн-тестування на платформі «На урок» (https://naurok.com.ua/test) за посиланнями (join.naurok.com). Використовували усі учителі-предметники.

4.      «Всеукраїнська школа онлайн».

5.     Відеоуроки, уроки для дистанційного навчання (мережа Інтернет), платформи miyklas. com.ua, https://disted.edu.vn.ua/, https://www.ed-era.com/, googledisk , онлайн-тести.

Щоднязгіднорозкладуучніотримувализавдання, розробки уроків, рекомендації, відеоуроки. Якщовивчалася нова тема, то вона супроводжуваласяаудіо-абовідеопоясненням. Виконанізавданняучніфотографували та відправляли на перевірку у приватнихповідомленнях (наприклад, черезViber)  чи проходили тестування на сайті «На Урок». Якщо ж діти не мали доступу до Інтернету, тодізавдання та щоденніконсультаціїнадавалисяїму телефонному режимі.

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, своєчасного виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини, створення банку даних про них, опрацювання інноваційних технологій  освітніх процесів, інтерактивних форм, прийомів, методів роботи, спрямованих на розвиток творчих інтелектуальних здібностей дітей, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників шляхом вдосконалення методичної роботи у рамках реалізації «Програми роботи з обдарованою молоддю» у 2020-2021 н. р. у ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівки проведено ряд  заходів.

     З метою удосконалення вивчення предметів у 2020-2021 н.р. впроваджено:

 1) курси за вибором:

-«Креслення» (у 8 та 9 класах);

- «Українознавство» (5 та 8 клас);

2) факультативи:

-«Охорона тварин» (7 клас);

-«Життя рослин» (6 клас);

-«Основи виразного та драматизованого читання літературних творів» (5-6 класи);

-«Формування здорового способу життя  та профілактика ВІЛ-СНІДу» (9 клас).

      Для продовження роботи з обдарованими  дітьми введено індивідуальні заняття у 1, 2, 3, 4 класах.

      З метою формування духовних цінностей учнів у 5, 6 класах впроваджено курс за вибором «Етика».

      Для продовження роботи з розширення кругозору дітей, виховання патріотизму, прищеплення шанобливого ставлення до культури і звичаїв українського народу запроваджено роботу гуртків  «Народне ремесло», «Юний захисник Вітчизни», «Художня обробка деревини», з метою розвитку творчих та академічних здібностей- гуртки «Юні репортери», «Танцювальний»,  «Юні математики», з метою пропаганди здорового способу життя - гурток «Аеробіка».

        У школі проведено І етап Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

Протягом 2020-2021 навчального року учні школи брали участь в різних конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях: Міжнародному конкурсі ім.Т. Шевченка, обласному конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія», Всеукраїнських конкурсах «Новорічна композиція», «Український сувенір»,   конкурсах дитячої творчості «Охорона праці очима дітей», «Ми обираємо здоров’я», «Зоологічна галерея», обласному фестивалі «Проліски надії – 2020», змаганнях з шашок, легкої атлетики, «Старти надій»,  «Шкільний Strongmen

        У 2020-2021навчальному році учні ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівка взяли участь у міських, районних, обласних, Всеукраїнських:

- «Кенгуру» (40 учасників);

- конкурсі з українознавства «Патріот» (28 учасників);

- мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Т. Шевченка;

- -міському  та обласному конкурсі читців та солістів-вокалістів «Зоряна мрія», де  учениця 9 класу Акобян Аліса посіла ІІ місце, призера підготувала вчитель української мови та літератури Костюк О.П.;

- конкурсі учнівської та учительської творчості «Проліски надії-2021»;

- конкурсі «Новорічна композиція», робота учня 1 класу Бурлаки Артема посіла ІІ місце у міському етапі, призера підготувала учитель початкових класів Лівандовська І.П.;

-міському етапі конкурсу «Український сувенір»;

- конкурсах малюнків «Охорона праці очима дітей», «За здоровий спосіб життя», конкурсі малюнків та творчих робіт «Зоологічна галерея», змаганнях з легкої атлетики, спартакіаді «Старти надій», змаганнях «Шкільний Strongmen» .

     Учні-члени учнівського самоврядування школи взяли участь у П’ятому обласному Форумі  українських патріотичних справ дітей та учнівської молоді «Ми-Українці!» у листопаді 2020 року, який відбувся онлайн.

     З метою розвитку творчих здібностей учнів згідно плану виховної роботи у школі систематично протягом 2020-2021 н.р. проводилися заходи, конкурси, учні були  активними учасниками предметних тижнів з фізичної культури, правознавства, хімії, фізики, зарубіжної літератури, Всеукраїнського Дня права.

     Згідно з річним планом роботи школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів:

     З метою реалізації цільової соціальної програми національно-патріотичного та громадянського виховання дітей та молоді, розвитку творчих здібностей учнів у  2020-2021 навчальному році у ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівка проведено такі заходи:

                       

Назва заходу

Дата

Відповідальні

Класи

Свято Першого Дзвоника

01.09.

2020

Класні керівники

Педагог-організатор

2-9

Свято  «День народження класу»

01.09.

2020

Лівандовська І.П.

1

Свято «Із Першим дзвоником, наш класе випускний!»

01.09.

2020

Ксенич Т.Р.

9

Бесіди «Мистецтво толерантності та співпраці в колективі»

02.09-04.09

Класні керівники

1-9

Єдиний день безпеки дорожнього руху

Уроки з питань безпечної поведінки дітей на дорогах

02.09

Класні керівники

1-9

Фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»

05.09-15.09

Учителі фізкультури

1-9

Бесіда «Важливість попередження правопорушень »

Бесіда «Правопорушення та відповідальність»

09.09-13.09

Класні керівники

6-9

 

5

Бесіди «Абетка правових знань»

09.09-13.09

Класні керівники

1-4

Уроки гендерної грамотності

10.09-12.09

Класні керівники

3-9

 Бесіда «Ціна ввічливості та вихованості»

11.09

Класний керівник

7

Тиждень протидії булінгу

16.09-20.09

Адміністрація

Класні керівники

1-9

17 вересня -День ба-тька(інформаційний флешмоб)

17.09

Учнівське самоврядування

 

Акція до Міжнародного дня миру «Голуб миру».

Виставка художніх робіт.

Конкурс малюнків на асфальті

21.09

Педагог-організатор

1-9

Уроки вихованості і доброти

«Добре та погане у наших вчинках»

ІVтижд. вересня

Класні керівники

3-4

Уроки толерантності

ІV тижд. вересня

Класні керівники

6-9

Виховний захід «Відкриття книжкової лікарні»

28.09

Костюк Н.О.

4

День учителя. «Вітання Вам, шановні вчителі!»

02. 10

Власюк В.В.

1-9

Усний журнал «СНІД! Не  залишимось байдужими!

І тижд. жовтня

Гонтар О.Г.

9

Бесіди «Державні символи України»

І тижд. жовтня

Класні керівники

3-9

Першість школи з міні-футболу

І тижд. жовтня

Олійник І.О.

 

Виховні заходи «14 жовтня-День українського козацтва»

12.10-13.10

Власюк В.В., класні керівники

 

Свято «Ми роду козацького діти»

12.10

Олійник І.О.

5

Бесіди, презентації , експозиція шкільної виставки «Славетні козаки і гетьмани України»

 

ІІ тижд. жовтня

Класні керівники

3-9

Пізнавальна гра «Подорож у країну здоров’я»

ІІІ тижд. жовтня

Педагог-організатор

Медична сестра

Класні керівники

1, 2, 3, 4,5, 6 класи

Класні змагання   інтелектуальних ігор

ІІ тижд.

жовтня

Педагог-організатор

Учнівське самоврядування

5, 6, 7, 8

 

Інтелектуально-пізнавальна гра «Ми-юні патріоти держави»

ІІІ тижд. жовтня

Лівандовська І.П. (відкр. класний вих. захід)

4

Бесіди з  правових знань

ІІІ тижд. жовтня

Класні керівники

2-9

Осінній доброчинний ярмарок

16.10

Лівандовська І.П.

1

Першість школи з легкої атлетики, настільного тенісу

ІІ та ІІІ тижні жовтня

Олійник І.О.

5-9

Благодійна  акція «Серце до серця»

жовтень

Актив школи

1-9

Круглий стіл для учнів

для учнів 8 та 9 класів «28 жовтня-76-а річниця вигнання нацистів з України»

ІV тижд.

жовтня

Учитель історії, педагог-організатор, кл. керівн.

8-9

Виховний захід «Коса-дівоча краса»

05.11

Недельська О.П.

8

Квест «Ми-дружний клас»

06.11

Драло Г.І.

3

Заходи до Дня української писемності та мови

08.11

Учителі української мови

1-9

«Ми маємо таланти»

ІІІ тиждень листоп.

Педагог-організатор

Миколайчук І.М.

6

Заходи до Дня Свободи та Гідності

21.11

Власюк В.В.

Класні керівники

5-9

Музейна експозиція «Пам’ятки культури рідної місцевості»

23.11

Зоря Н.Р.

2

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. Акція «Запали свічу»

23. 11

Педагог-організатор, класні керівники

 

1-9

Участь у конкурсах «Новорічна композиція», «Український сувенір»

І тижд.

грудня

Педагог-організатор

1-9

Акція «Допоможемо птахам взимку»

Протягом грудня

Класні керівники

 

Виховні заходи до Дня збройних сил України

06.12

Педагог-організатор

Учнівське самоврядування

 

Тиждень права

10.12

Кугай В.С.

Педагог-організатор

Класні керівники

1-9

Класна година «Абетка ввічливості»

ІІІ тижд. грудня

Пасічняк В.В.

7

Виставка новорічних листівок , малюнків, газет

ІV тижд. грудня

Педагог-організатор

Активи класів

1-9

Виховні години, уроки мужності   «Герої поруч з нами»

Протягом місяця

Класні керівники

3-9

Благодійні акції

Протягом місяця

Учнівське самоврядування

1-9

Новорічна природоохоронна акція «Збережемо лісову красуню»

 

10.12-25.12

Педагог-організатор

Учнівське самоврядування

1-9

Акція «Миколаївський мішок»

ІІ тиждень грудня

Педагог-організатор

1-9

Новорічні свята

Новорічні акції

ІІІ-ІV тиждень грудня

Кл. керівники

1-9

                         

Назва заходу

Дата

 

Відповідальні

Класи

Онлайн-захід до Дня Соборності України (відеопрезентація, онлайн-акція єдності)

22.01.2021

Педагог-організатор Власюк В.В.

 

1-9

Участь у міському етапі конкурсу читців та солістів-вокалістів «Зіркова мрія»

28.01.2021

Олексюк М.П.

Костюк О.П

 

Виховна година «Герої Крут у пам’яті юного покоління»

29.01.2021

Класні керівники

7-9

Бесіди з учнями та батьками про недопущення булінгу

01.02-05.02.2021

Класні керівники

1-9

Тиждень фізики

01.02-04.02.2021

Гнусинська О.І.

 

Круглий стіл для старшокласників «15 лютого-день вшанування учасників бойових дій на території інших держав»

15.02.2021

Кугай В.С.

Власюк В.В.

9

День спонтанного прояву доброти. Тренінги «Школа-територія порозуміння»

16.02.2021

Гнусинська О.І.

Власюк В.В.

Кл. керівники

5-9

Заходи пам’яті героїв Небесної Сотні

19.02.2021

Власюк В.В.

Класні керівники

5-9

Заходи, конкурси до Дня рідної мови «Мови рідної краса і глибина »

22.02.2021

Учителі української мови

1-9

Участь у конкурсі творчості «Проліски надії»

ІV тиждень лютого

Олексюк М.П.

 

Тренінги, вікторини «Обираємо здоровий спосіб життя», акція «Ми обираємо здоров’я»

22.02-26.02.2021

Класні керівники, учителі основ здоров’я, медсестра

1-9

«Ні, я жива! Я вічно буду жити!» Виховний захід до 150 річниці з дня народження Лесі Українки

25.02.2021

Пасічняк В.В.

7

Квест-презентація «Ми-талановиті»

26.02.2021

Миколайчук І.М.

6

Участь у конкурсі екологічних агітбригад

ІІ тиждень березня

Ворона Є.І.

 

Марафон вітань «Шануймо жінку, маму, берегиню!»

05.03.2021

Олексюк М.П.

Власюк В.В.

1-9

Шевченківські читання

09.03-12.03.2021

Учителі української мови

1-9

Екологічний флешмоб, виступ екологічної агітбригади

ІІІ тиждень березня

Власюк В.В.

 

Години спілкування  «Шкідливим звичкам не місце в нашому житті»

ІІІ тиждень березня

Класні керівники

3-6

Круглий стіл «Шкідливі звички, що руйнують особистість. Небезпека залежності»

ІІІ тиждень березня

Класні керівники

7-9

Години спілкування «Права і відповідальність», «Недопущення булінгу, насильству, правопорушенням»

Акція «« Там, де права, там і відповідальність»

05.04-09.04.2021

Класні керівники

Педагог-організатор

Заступник директора з НВР

1-9

Виховні години «У колі добрих, щирих друзів»

ІІ –ІІІ тиждень квітня

Класні керівники

1-9

Інтерактивний квест «Мандрівка у місто Майстрів»

22.04.2021

Недельська О.П.

8

«Заспіваймо весняночку, станем в дружнє коло!»

22.04.2021

Драло Г.І.

3

Вистава «Це важливо знати»

23.04.2021

Зоря Н.Р.

2

Конкурс малюнків «Великодні візерунки»

ІV тиждень квітня

Власюк В.В.

Учнівське самоврядування

1-9

День пам’яті і примирення. День Перемоги.

07.05.2021

Власюк В.В.

Недельська О.П.

1-9

Квест до Дня Матері та Дня родини

11.05-12.05.2021

Власюк В.В.

Гнусинська О.І.

1-9

 

Спортивне свято «5 клас-спортивна команда»

14.05.2021

Олійник І.О.

5

Спортивні естафети

17.05-21.05.2021

Учителі фізичної культури

 

Інтерактивне свято «Перший клас, ми дякуємо тобі!»

25.01.2021

Лівандовська І.П.

1 клас

Інтерактивний квест «Початкова школо, прощавай!»

26.05.2021

Костюк Н.О.

4 клас

Свято Останнього дзвоника

28.05.2021

Педагог-організатор Власюк В.В.

Ксенич Т.Р.

1-9 класи

                        

                         До 150-річчя з дня народження Лесі Українки у ЗОШ І-ІІ ст. №4 м. Калинівки відбулися цікаві, змістовні заходи.

                        

Назва заходу, клас

Дата

Літературне свято «Горить її дущапоєзії над краєм»

25.02.2021

Виставка шкільної бібліотеки «В її імені-барви України»

23.02-26.02

Тематичні уроки до 150-річчя Лесі Українки, 3-9 класи                                         

22.02-26.02

Виставка учнівських малюнків та газет «Я маю в серці те, що не вмирає»

22.02-26.02

Конкурс читців-декламаторів поезій Лесі Українки «А слово долине через віки», 1-9 класи

25.02

Літературний огляд-мандрівка «ЇЇ вірші як перла многоцінні» (Вчитель Костюк О.П.)

24.02

Виховні години «»Стежками Лесі Українки», 5-9 класи

22.02-26.02

Книжкова виставка «І квітнуть мрії поетеси» (бібліотекар Пушкар О.Ф.)

22.02-26.02

Конкурс читців власних поезій «У подарунок Лесі» (вчителі Костюк О.П., Пасічняк В.В.)

23.02

Прослуховування пісень на вірші Лесі Українки

22.02

Конкурс-вікторина «Лесин Віночок», 5- 9 класи (Костюк О.П.)

24.02

Перегляд відеофільмів про Лесю Українку

25.02-26.02

Виховний захід – театралізоване дійство «Золота нитка Лесиного слова», 3 клас, учитель Драло Г.І.

26.02

 

         Під час проведенняакції «Серце до серця» у ЗОШ І-ІІ ст. №4 м.Калинівкибулозібранокошти,які передано у якостіблагодійноїдопомоги на закупівлю медичногообладнання для хворих дітей.

Бібліотекарем школи   Пушкар О.Ф. протягом навчального року проведено ряд виховних та просвітницьких заходів.

Напрямок роботи та її зміст

Дата

виконання

Відповідальний

Виставка новинок літератури

вересень

Пушкар О.Ф.

Калейдоскоп бібліотечних уроків  до Дня бібліотек

вересень

Пушкар О.Ф.

Бібліотечний урок в 9 класі «Електронні бібліотеки — майбутнє чи сучасність»

вересень

Пушкар О.Ф.

Заходи до 102 річниці з дня народження В.Сухомлинського «Поради від Сухомлинського»

вересень

Пушкар О.Ф.

Пасічняк В.В.

Засідання бібліотечного активу по збереженню підручників

жовтень

педагог-організатор, Пушкар О.Ф.

Тематична книжкова поличка "14 жовтня – День українського козацтва"

12.10

Пушкар О.Ф.

Виставка «Славетні козаки і гетьмани України»

жовтень

Пушкар О.Ф.

Кугай В.С.

Літературно-мистецький захід «Сила і мудрість рідного слова»

листопад

Костюк О.П., Пасічняк В.В.

Свято до Дня української писемності та мови  «Бринить, співає наша мова

09.11

Костюк О.П., Пасічняк В.В.,

Пушкар О.Ф.

Обговорення Конвенції ООН про права дитини до Міжнародного Дня прав дитини

20.11

Пушкар О.Ф.

Заходи до Дня Свободи та Гідності

20.11-22.11

Пущкар О.Ф.

Виховна година «День Гідності та Свободи»

20.11

Пушкар О.Ф.,

Кугай В.С.

Бібліотечний урок в 3 класі  «Історія виникнення писемності»

27.11

Пушкар О.Ф.

Виставка літератури "Відомі постаті рідного краю"

грудень

Пушкар О.Ф.

Рейд-перевірка підручників по школі

грудень

Пушкар О.Ф.

Виховна година «Герої поруч з нами»

грудень

Пушкар О.Ф.

Виставка до Дня Соборності України

січень

Пушкар О.Ф.

Виставка пам’яті Героїв Крут

січень

Пушкар О.Ф.

Виставка пам’яті героїв Небесної Сотні

лютий

Пушкар О.Ф.

«Ні, я жива! Я вічно буду жити!» Виставка до 150-річчя Лесі Українки, бібліотечні уроки

лютий

Пушкар О.Ф.

Виставка «Шевченкові стежки», бібліотечні уроки

березень

Пушкар О.Ф.

Виставка малюнків, художніх робіт, друкованих матеріалів «Великодні візерунки»

квітень

Пушкар О.Ф.

Виставка до Дня пам’яті і примирення

травень

Пушкар О.Ф.

 

З інформаційно-просвітницької роботи із проблем довкілля, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, виховання екологічної культури у ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівки у 2020-2021 н.р. проведено такі заходи: вересень - віртуальний похід стежками рідного краю «Вивчай свій рідний край», - бесіди «Бережімо природу!», жовтень -перегляд та обговорення презентації до Всесвітнього дня тварин (5-7 класи ), листопад - круглий стіл «Екологічні проблеми планети, України, Поділля»,  грудень -акція «Збережемо лісову красуню», виготовлення новорічних композицій з альтернативних матеріалів, з 01.12.2020- акцію «Допоможемо птахам взимку», березень-квітень  - акція «Зробимо чистим  довкілля!», квітень-травень – акція «Оновимо сад та квітник!».

       У  школі відбулися заходи до Дня довкілля:

-акція  "Посади дерево" (придбали  та посадили  120 саджанців червоної та чорної смородини, посадили 2 кущі  червоних троянд,  шкільний дендропарк поповнився сортовим  пухнастий   бузком (все придбано за спонсорські кошти);

-екологічна акція "Посади дерево  - вирости сад". Під час акції учні 1 та 4 класів (вчителі Лівандовська І.П.,  Костюк Н.О., Ворона Є.І.) посадили у шкільному яблуневому саду ще 10 сортових яблунь;

-працівники школи висадили декоративні кущі: 20  туй та 8 барбарисів; у нашому шкільному дендропарку з'явились ще дві цікаві рослини: колосовидний бук та гостролистий клен;

          -технічні працівники і вчителі провели прибирання пришкільної  території.

        22 квітня 2021 року у рамках відзначення  Дня Землі  у ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівки відбулися такі заходи:

-        конкурс екологічних малюнків, присвячений Міжнародному Дню Землі на тему "Збережемо нашу Землю";

-        виховний захід "Земля-наш дім" для учнів 1-4 класів, метою якого було показати взаємозв'язок людини і природи, розуміння необхідності бережливого ставлення до навколишнього середовища, викликати почуття відповідальності за майбутнє нашої планети;

-        перегляд і обговорення відео «Земля-наш дім!».

Екологічне виховання школярів на сучасному етапі потребує психологічної включеності особистості у світ природи з подаль-шим поетапним конструюванням системи особистісного ставлення до природи (теоретичним, емоційно-ціннісним, практично-дійовим). Це забезпечує дотримання логіки формування екологічних знань, використання їхнього пізнавального та виховного значення у навчально-виховному процесі. Саме в цьому полягають особливості екологічного виховання на засадах "глибинної екології", яке передбачає формування усвідомлення єдності і цілісності природи, унікальності та неповторності живих систем, взаємозв'язку та взаємозалежності явищ природи, розуміння людини як невід'ємної ланки у взаємозалежностях природи, утвер-дження поваги людини до всіх форм життя, гармонійного розвитку людини і природи.

Екологічне виховання  школярів виконує такі основні завдання:

-   формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;

-   оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;

-   виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

-   виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

 В екологічному вихованні, формуванні екологічної грамотності  і компетентності особливого значення набувають пред-мети природничо-географічного циклу. Природознавство, біологія і географія розкривають дітям світ рослин, тварин, середо-вище, що їх оточує. Фізика і хімія формують комплекс політехнічних знань, наукові засади і принципи сучасного виробництва. Історія, правознавство показують неприпустимість варварського ставлення до природи. Предмети естетичного циклу розкрива-ють естетичну сутність природи, її неповторну красу, вплив на людину.

З природоохоронною роботою пов'язана туристично-краєзнавча робота, спрямована на прищеплення навичок правильної поведінки в природньому середовищі. З цією метою у школі організовано роботу факультативів «Охорона тварин», «Життя ро-слин».

Окрасою пришкільної території є клумби, калинова алея, шкільний дендропарк, фруктовий сад, дослідні ділянки. Інтер’єр шко-ли прикрашає галерея кімнатних рослин. Ці практичні проєкти створені  учнями, учителями, працівниками школи.

Природоохоронна робота включає проведення екологічних акцій. Під час акції “Допоможемо птахам взимку” діти виготовляють годівнички, будиночки для птахів, підгодовують пернатих . Найактивнішими учасниками даної акції стали учні 1 та 2 класів. У першокласників допомога птахам була частиною проєктів з предмета «Я досліджую світ». Участь дітей у акції «Збережемо лісову красуню» із виготовлення новорічних композицій з альтернативних матеріалів, конкурсі «Новорічна композиція»  сприяла усвідомленню необхідності збереження хвойних насаджень у природі, доцільності використання для новорічних свят власноруч створених композицій. Протягом акції “Первоцвіт”  було  обстежено видову різноманітність і чисельність первоцвітів околиць Калинівки;  виявлено, що в лісовому масиві  збереглися популяція підсніжника  білого, проліска, які вважаються зникаючими видами. Важливою для збереження сприятливого екологічного середовища  була  просвітницька акція «Не спалюй листя та сміття-здоров’я збережеш і життя!», під час якої учнями та учителями школи була проведена інформаційно-роз’яснювальна робота із батьками школярів та жителями мікрорайону. Екологічне виховання учнів буде залишатися і надалі пріоритетним.

      Протягом навчального року учні школи були активними учасниками творчих заходів, конкурсів, проєктів, які проводилися у школі, місті, області тощо. Діти проявляли свої таланти Учні нашої школи були активними учасниками Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея», Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей – 2021», у міському етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» робота учня 1 класу Бурлаки Артема посіла ІІ місце (підготувала учитель початкових класів Лівандовська І.П.). Учениця 9 класу Акобян Аліса зайняла ІІ місце у обласному етапі конкурсу «Зіркова мрія», призерку підготувала учитель української мови та літератури Костюк О.П.

Превентивна правовиховна робота в школі проводиться за наступними напрямками: уроки історії, правознавства, проведення тематичних місячників, єдиних інформаційних днів правового всеобучу, зустрічі з працівниками правоохоронних органів з метою організації індивідуальної роботи, всеобучів з батьками, правовиховна робота класних керівників з класом. Позаурочна та позакласна робота спрямована на організацію дозвілля учнів, формування у них правової свідомості і громадянської відповідальності, виховання моральних якостей особистості. З 17 по 23 лютого 2021 року у школі відбувся Тиждень права під гаслом «Знання права заслуговує найбільшої поваги». Цікавими та змістовними були  анкетування «Безпека в інтернеті» для учнів 5-9 класів, виховний захід для учнів 7-9 класів «Віртуальний світ – реальна небезпека», виставка малюнків дітей 2-5 класів «Мої права», флеш-моб «Я знаю свої права» для 5-6 класів. Заходи сприяли розширенню правової свідомості школярів, поваги до верховенства права та рівності громадян перед законом. Учні та учителі 1-4 та 5-8 класів взяли участь у Всеукраїнському проєкті з безпеки в Інтернеті.

У ЗОШ І-ІІ ст. №4 м. Калинівки з 25.11.2020  по 10.12.2020  проведено заходи акції «16 днів проти насильства»:

-інформаційна акція «Діти  кажуть насильству: «Ні!» (25.11-27.11.2020);

- конкурс дитячого малюнку «Моя родина вільна від насильства» (25.11-09.12.2020);

-інформаційно-просвітницька акція «Не мовчи! Ми допоможемо!» (30.11-10.12.2020);

-круглий стіл для учнів 5-6 кл. (30.11.2020), 7-9 кл. (03.12.2020) на теми «Прояви насильствабувають різними. Я запобігти насильству»:

-години спілкування з учнями 1-4 класів «Діти проти насильства» (02.12-04.12 2020);

-виставка шкільної бібліотеки «Життя без насильства» (25.11-10.12.2020);

-лекції для батьків на батьківських зборах 1-9 класів «Про запобігання та протидію домашньому насильству, недопущення насильства у шкільному середовищі та під час спілкування за межами школи» (30.11-09.12.2020);

-перегляд і обговорення презентацій «Насильство, як соціальна проблема суспільства». «Ми проти насилля» та відео з протидії насильства (5, 6, 7, 8. 9 класи , 01.12-04.12);

-акція «Мої долоньки кажуть «Стоп!» насильству (02.12.2020).

 

У школі з 01.12 по 11.12.2020 року проведено заходи декади математики згідно плану:

    -01.12.2020 - оголошення початку Декади математики, конкурс математичних ребусів;

-01.12-04.12.2020 - «Марафон математичних кросвордів»;

-01.12- 08.12.2020 – конкурс математичних газет та малюнків, інформаційний квест «Видатні математики» (для учнів 1-9 класів);

-02.12.2020 – «Математичні старти» для учнів 3-4 класів;

-03.12.2020 - «Математичні старти» та «Марафон математичних судоку» для учнів 5-6 класів;

-04.12.2020 - «Марафон математичних кросвордів» для учнів 7-8 класів;

-07.12-09.12.2020 - «Математичний квест» для учнів 7-9 класів;

-08.12.2020 – конкурси «Математичний калейдоскоп» для учнів 3-4 та 5-6 класів;

-10.12.2020 - «Математичний цирк» для учнів 1-2 класів;

-11.12.2020 – підведення підсумків Декади математики.

      Активізовано роботу вчителів Ксенич Т.Р. та Трохимчук Н.А. у напрямку участі в обласній компенсаційній школі з розв’язування завдань за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Учителі Ксенич Т.Р. та Трохимчук Н.А. виступили у рамках шкільного Фестивалю педагогічної майстерності з майстер-класами «Робота з мультимедійним  обладнанням на уроках» та «Використання ІКТ на уроках».

       У ЗОШ І-ІІ ст. №4 м. Калинівки проведено «Місячник Цивільного захисту» з 17.09.2020 по 17.10. 2020 р., у рамках

якого з учнями було проведено такі заходи:

 

№ з/п

 

Зміст заходу

 

 

Учасники

 

Термін

1.      

Опрацювати з працівниками школи листи МОН України:

-          «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» ;

-          «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» ;

-          основні документи з питань ЦЗ.

 

 

 

 

Працівники школи

 

 

До

24.09

2.      

Призначити загальношкільну комісію з проведення «Місячника Цивільного захисту»

 

12.09

3.      

Перевірити ведення журналів інструктажів з техніки безпеки та виконання інструкцій працівниками та учнями школи

 

19.09

4.      

Провести бесіди з працівниками школи щодо організації захисту населення в умовах надзвичайної ситуації.

 

До

26.09

5.      

Провести інструктажі з працівниками та учнями школи з питань цивільного захисту, техногенної , мінної, пожежної безпеки.

 

До

26.09

6.      

Здійснити перегляд відеопрезентацій, провести тренінги про поведінку під час НС:

-                    Як діяти під час пожежі;

-                    Обережно , ліс! Обержно! Гриби!

-                    Правила поведінки на дорогах;

-                    Обережно, небезпечні знахідки;

-                    Небезпечні ситуації. Як поводити себе з незнайомими людьми;

-                    Дії учнів при сигналах ЦЗ;

-                    Дії у воєнний час.

 

1-4 кл.

5 клас

 

6 клас

 

7 клас

 

     8 клас

 

      9 клас

 

 

 

18.09-21.09

24.09

 

25.09

 

26.09

 

27.09

 

28.09

 

 

 

7.      

Бесіди та практичні заняття з правил дорожнього руху.

1-9 класи

Протягом місячника

8.      

Провести інформаційно-роз’яснювальуа роботу з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек.

5-9 класи

Протягом місячника

9.      

Відкритий урок «Безпечний рух. Правила дорожнього руху»

1 клас

Протягом місячника

10.                        

Відкритий урок «Як запобігти пожежі»

2 клас

Протягом місячника

11.                        

Відкритий урок «Небезпечні ситуації. Як поводити себе з незнайомими людьми»

3 клас

Протягом місячника

12.                        

Відкритий урок «Обережно -  небезпечні знахідки!»

4 клас

Протягом місячника

13.                        

Бесіда «Безпека вдома і на вулиці»

1-4 класи

Протягом місячника

14.                        

Практичні заняття з учнями:

-          «Правила підбору протигазу»;

-          «Користування засобами індивідуального захисту»;

-          «Надання само- та взаємодопомоги у разі поранень, кровотеч, переломів, опіків, удушення чадним газом, тощо».

-          Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами

-          Дії у випадку терористичних актів

-          Дії у випадку надзвичайних ситуаціях природного характеру: буревій, землетрус, затоплення тощо

 

 

 

 

1-9 класи

 

 

 

 

Протягом місячника

15.                        

Перегляд відео сюжетів на тему ЦЗ

1-4.

5-9 класи

Протягом місячника

16.                        

Виставка малюнків:

«Цивільний захист очима дітей»

«Надзвичайні ситуації»

 

2-5 класи

6-9 класи

 

Протягом місячника

17.                        

Години спілкування «Пожежна безпека. Обережно – вогонь!»,

«Дії при стихійних лихах», «Техногенні ситуації»

5-9 класи

Протягом місячника

18.                        

Відкритий урок:

-         «Дії учнів при сигналах ЦЗ, основні правила»;

-         «Основні принципи порятунку та захисту людей під час НС»

5-9 класи

Протягом місячника

19.                        

Відкрите заняття гуртка:

-         «Дії у надзвичайних ситуаціях»

8-9 класи

Протягом місячника

20.                        

Практичний тренінг з евакуації учнів та працівників з приміщень школи:

-                    при пожежі;

-         при загрозі повітряної небезпеки.

1-9 класи

Протягом місячника

 

02.10

09.10

21.                        

День ЦЗ.

Працівникита учні школи

09.10

22.                        

Бесіда «Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами»

1-9 класи

 27.09

23.                        

Розповсюдження пам’яток серед учнів, батьків щодо питань з ЦЗ населення.

 

Протягом місячника

24.                        

 Батьківські збори «Про завдання учнів з правил безпеки(місячник ЦЗ)»

1-9 класи

Протягом місячника

25.                        

Надати у відділ освіти інформацію про результати проведення «Місячника ЦЗ»

 

 

До 19.10

 

 

 

 

 

        У ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівки проведено  Тиждень безпеки учасників дорожнього руху з 16 по 20 листопада 2020 року. Здійснено заходи згідно  Плану.

          

Дата

Захід

Класи

16.11.

2020

Єдиний  урок «Безпека на дорозі – безпека життя»

Флешмоб «Будь помітним у темряві!»

 

1-9

17.11.

2020

Правила поведінки на транспорті, автошляхах та залізниці.

Квест «Небезпечні та  безпечні місця переходу вулиць нашого міста»

 

1-9

18.11.

2020

Бесіда «Ні, екстремальному хобі  на дорогах!»

 

1-9

19.11.

2020

Конкурс малюнків «Мій кращий друг – дорожній рух»

Конкурс творчих робіт «Безпека дорожнього руху»

1-6

 

 

7-9

20.11.

2020

Конкурси «Знаємо правила дорожнього руху і дотримуємося їх»

Вікторина «Дотримання правил дорожнього руху-запорука безпеки»

 

 

1-4

 

 

5-9

 

 

 

       У ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівкипроведен Тиждень з безпеки життєдіяльності з 23 листопада по 27 листопада 2020 року та з 24 травня по 28 травня 2021 року (з використанням дистанційних технологій) з висвітленням основних правил поведінки:

-        в побуті;

-        при експлуатації побутових електроприладів;

-        на транспорті, автошляхах та залізниці;

-        під час відпочинку на воді;

-        при зустрічі з свійськими та дикими тваринами;

-        під час подорожі до лісу;

-        під час збирання грибів та лікарських рослин;

-        при виникненні пожежі в квартирі;

-        під час грози та сильного вітру;

-        при виявленні розливу ртуті;

-        при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами;

-        при виявленні маловідомих та вибухонебезпечних предметів;

-        під час проведення свят;

-        під час надзвичайних ситуацій;

-        під час перебування у натовпі;

-        правила безпечного спілкування у житті, у мережі Інтернет:

-        правила безпеки у школі та в позаурочний час;

-        правила безпеки під час канікул.

 

       У ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівки проведено Тиждень охорони праці з 26.04.2020 р. по 30.04.2021 р. згідно плану.

 

       4. За період навчального року для учнів школи було організовано ряд екскурсій, турпоходів, проведення змагань, турнірів, фестивалів, спортивних свят.

          Протягом 2020-2021  н.р. для учнів школи були організовані ряд екскурсій до м.Вінниці: у аквапарк, Подільський зоопарк, динопарк, до краєзнавчого музею, музею Повітряних сил, та пізнавальну екскурсію до м. Умань.

Протягом 2020 – 2021 року в шкільній їдальні учні мали змогу вживати свіжі яблука, пити чай з лимоном, неодноразово взимку батьками учнів  було придбано мандарини.

          У 2020-2021  н.р. для учнівшколи  було проведено ряд  спортивно –масовихзаходів:

- Всеукраїнський олімпійський урок (1-9 кл.);

- змагання з легкої атлетики до Дня фізкультурника;

- першість школи з міні-футболу;

- першість школи з настільного тенісу;

- змагання з гри у шашки, шахи;

- 5 – й, 6-й кл.,гра «Здоровим бути здорово!» ;

- 9кл., усний журнал «СНІД! Не  залишимось байдужими!»;

- тиждень фізичної культури у школі;

- змагання «Нащадки козацької слави», «Старти надій»;

- профілактичні бесіди, диспути, тренінги зі здорового способу життя;

- фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».

Протягом 2020-2021  н.р.школи медсестрою ПоліщукЯ.О.проведено  ряд бесід з дітьмита батьками щодопропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактикисоціальнонебезпечних хвороб.

5. Протягом 2020-2021 навчального року педагогічні працівники ЗОШ І-ІІ ступенів №4 м.Калинівка були організаторами та учасниками шкільних свят, заходів, брали участь у конкурсах, конференціях, проєктах, онлайн-конференціях, вебінарах.

Педагогічні працівники нашої школи були учасниками круглого столу «Сучасні заклади освіти», конкурсу «Моя Батьківщина-Україна».

Учителі початкових класів та класні керівники 5-8 класів взяли участь у просвітницькому проєкті «#Не_ведись – прояви свою стійкість в Інтернеті», про що отримали відповідні сертифікати.

У квітні 2021 року директор школи та 8 учителів взяли участь у дослідницькому проєкті «Дослідження можливостей для реалізації соціально-емоційного навчання у рамках реформи «Нова українська школа», ініційованого ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» з метою вивчення певних організаційно-педагогічних умов для формування в учнів закладів освіти соціально-емоційних компетентностей шляхом соціально-емоційного навчання. З умовами та змістом соціально –емоційного навчання було ознайомлено усіх педагогічних працівників школи.

 

10. Управлінська діяльність. Контрольно-аналітична робота

 

Упродовж року управління школою  здійснювалося згідно річного плану роботи школи , плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.

Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальномузакладі в наявностіусі нормативно-правовідокументи, щорегламентуютьдіяльністьзагальноосвітньогонавчального закладу що було підтверджено під час атестації закладу .

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної та фахової допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік 77 позицій (у програмі контролю) діяльності школи підлягали оцінці та контролю з боку адміністрації протягом навчального року за розділами:

І.Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти

ІІ.Контроль за організацією навчально-виховного процесу

ІІІ.Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів

ІV.Контроль за методичною роботою

Особлива увага приділялася контролю щодо:

·        вчителів, що атестуються,

·        стану викладання та рівня навчальних досягнень з предметів хімії, фізики. Фізичної культури. Зарубіжної літератури, основ  правознавства.

·        ведення шкільної документації : класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки, виконання навчальних програм та планів,організації повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової.

 

·        стану харчування дітей,

·        дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання навчального закладу,роботи з ОП та ТБ серед учнів та працівників,

·        відвідування учнями занять тощо.

Результати перевірок були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірок.

 

 

Позитивні результати праці за навчальний рік

Завдання для вдосконалення:

 

-      вдалося чітко та у повному обсязі  виконати річний план роботи навчального закладу

-      домагатися  і надалі чіткого виконання програми контролю з боку адміністрації

-      ширше включати у програму контрольно-аналітичної діяльності керівників МО та батьківську громадськість

 

 

 

11.Співпраця з профкомом.

Адміністрація школи постійно співпрацює з профспілковим комітетомзадля збереження позитивної атмосфери в колективі та дотримання норм чинного законодавства.

З профспілковим комітетом погоджується графік відпусток вчителів, техперсоналу, згідно колективного договору надаються додаткові відпустки працівникам, що мають 2 неповнолітніх дітей, одиноким матерям. З профспілковим комітетом було погоджено попереднє навантаження учителів на наступний рік.

 

13. Співпраця з батьками.

 

Протягом 2020-2021н.р. здійснювалась робота з батьками( он-лайн).Я  давно вивела таку формулу: батьки – діти – школа. Від того, як буде побудовано місток між батьками, дітьми й школою, залежить навчання наших дітей, роль їх у дитячому колективі, їх реалізованість і захищеність. Батьки наших учнів протягом року активно брали участь у  виховних заходах, родинних святах, класних зборах, загальношкільних батьківських зборах, на яких розглядалися та вирішувалися важливі питання життєдіяльності класів та школи. Хочу подякувати тим небайдужим батькам, які завжди приходили на збори, допомали. Дякую батьківським комітетам  за порозуміння, партнерські відносини та за надання допомоги школі у її розвитку та зміцненні матеріально-технічної бази!

 

Як висновок

 

Що ж, кажуть, що людина має три типи здоров’я: розумове, фізичне та духовне. Школа має відповідати за всі три. Ми повинні зробити так, щоб наші діти були освіченими, фізично та гармонійно розвиненими, духовно повноцінними людьми.

Я особисто прагну, щоб наша школа була тим навчальним закладом ,

куди із задоволенням йдуть діти, з якого  з усмішкою  виходять батьки, в якому з натхненням працюють вчителі.

Завершуючи вій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор школи докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в  утвердженні позитивного іміджу школи,  у виконанні нею своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя

Адміністрація, педагогічний колектив загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів  №4 м.Калинівка докладатиме всіх зусиль, щоб наш навчальний заклад був для дітей  - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

Ось такою була робота нашої школи в 2020-2021н.р., який уже закінчився. Попереду ще багато роботи, але це добре, тому що спільна праця об’єднує. Будемонадіятись ,що при  підтримціміськоговідділуосвіти,молоді та спорту  ( начальник Фурман Г.В..) та Калинівськоїміської ради ( голова Поліщук В.К.)  нашу школу чекаютьщебагатоприємнихзмін.

Висловлюю слова вдячностівсімпрацівникамшколи.

Дякую за увагу!